Maastricht (DLO)

Algemene Informatie

Uitwisselingsperiode

Begin februari tot eind april (3 maanden = 25 SP) LET OP: De hogeschool in Sittard geeft de voorkeur aan een langere periode waarbinnen die 25ECTS worden opgenomen, aangezien de werkdruk binnen de combinatie 3maand/25ECTS erg hoog ligt)

Invulling

Je stapt in het programma van het derde jaar, afhankelijk van de MINOR die je kiest. Een minor op de Hogeschool Zuyd is een blok of een afgeronde onderwijseenheid van 15 ECTS-punten en loopt over een periode van 10 weken. Met een Zuyd-minor geeft de student een persoonlijke invulling aan zijn studie en kan hij zijn kennis verbreden en/of verdiepen. Via de zogenaamde individuele accenten kan de student zich in één of meerdere zelfgekozen onderwerpen (vaak geïnspireerd door zijn stage-ervaringen) verder professionaliseren.

De inhoud van de minoren in deze periode kan elk academiejaar variëren. In het academiejaar 2010-2011 kon er gekozen worden uit:

 • Minor Jeugdliteratuur (Nederlands)
 • Minor Engels
 • Minor bewegingsonderwijs
 • Minor drama / muziek

Kenmerkend voor de minoren is het grote aandeel van de stage. Verder is het de bedoeling dat de student binnen de minor ook een onderzoek uitvoert.

In elke minor kiest de student zelf zijn richting (het jongere kind of oudere kind). De werkplek ( stageplaats ) is natuurlijk afgestemd op deze keuze: kleuteronderwijs of bovenbouw .

De stage loopt volgens een ABC-systeem: in de A- en C-weken worden er van maandag tot donderdag stages geprogrammeerd en lessen op vrijdag. In de B-week is er enkel stage op donderdag. Aan deze stages worden ook reflectie en studieloopbaanbegeleiding gekoppeld.

 

Als je kiest voor het jonge kind (2016)

Je sluit aan bij de derdejaarsstudenten en volgt een thema mee (=module). De vakken werden niet vrij gekozen, maar het programma werd samengesteld met de verantwoordelijke te plaatse (Mevr. Beckers).

Ook hier gaat een groot deel van de ECTS naar de stage-ervaring. Deze loopt eveneens via een ABC-systeem. In de eerst A en B week is er elke donderdag een stagedag en in de C-week een volledige stageweek. De tweede ABC-reeks is A op donderdag en BC twee volledige weken stage. Nadien elke donderdag zolang de uitwisseling loopt. Aan deze stages worden ook reflectie en studieloopbaanbegeleiding gekoppeld.

 

Evaluatie

Halftijds de minor vindt een formatieve beoordeling plaats. Dit is een toets (vaak in de vorm van een presentatie) om te kijken hoever de student staat met je onderzoek en het verwerken van de leerstof. De formatieve toets staat niet op punten en telt bijgevolg niet mee in de eindbeoordeling, maar kan wel leiden tot het formuleren van verbeterpunten waar nodig.

Aan het einde van de minor vindt een eindbeoordeling plaats. De student geeft hiervoor een presentatie van zijn minor-gerelateerde onderzoek en levert hier ook een verslag van in. De stage wordt beoordeeld in een beoordelingsgesprek met de student, de mentor(de directeur van de stageschool) en de studieloopbaanbegeleider.

 

2016

De "toets" (=examen) vond plaats aan het einde van onze uitwisseling en was opgesteld met meerkeuzevragen. Hierin werd de theorie bevraagd die we verworven hadden binnen de uitwisselingsperiode.

We sloten aan bij een projectgroep waarvoor we op het einde een presentatie moesten geven en een werkstuk moesten indienen.

Er werd van ons ook verwacht een kleinschalig onderzoek te voeren binnen deze periode.

Op stage werd er van ons verwacht dat we een werkplekbeoordeling bijhielden en aan het einde deze ook konden presenteren.

 

Kostprijs

De student kan een kamer huren in de binnenstad of aan de rand van de stad. De mogelijkheid bestaat om tijdens de uitwisselingsperiode te wisselen van kamer met of een kamer te huren van een Maastrichtse Erasmusstudent die op dat moment in het buitenland verblijft. Gezien de afstand kan de student ook zelf naar Maastricht gaan om een kamer te zoeken aan de hand van de verkregen adressen.

Ook via de Erasmusorganisatie Erasmus Student Network Maastricht (website http://esn-maastricht.nl/) kan de student een kamer huren en bij deze organisatie kan hij ook terecht voor allerlei activiteiten.

2016

Wij verbleven tijdens onze uitwisseling niet in Nederland, maar kozen ervoor om telkens heen en weer te pendelen.

 

Bereikbaarheid

 Ook met de auto is de hogeschool (en stageplaats) makkelijk en file-loos te bereiken.


 

Nuttige informatie

Partner Institution

Fontys lerarenopleiding  
Monseigneur Claessensstraat 4
6131 Sittard, Nederland

Nederland
Tel. +31 88 507 7088
Website: http://fontys.nl/flos/
Verantwoordelijke: Bianca Beckers
E-mail: bianca.beckers@denieuwstepabo.nl

Voorkennis

 

Checklist

 • Housing
 • Travel and traveling around (host town and country)
 • Social life (drinks and going out)
 • Money / banking
 • Communicate (phone and internet)
 • How to improve your integration
 • Intercultural differences with your home country
 • Things to see, to visit, to do and excursions
 • Do's-and-don'ts (hierarchie, politeness, rules, dress code, conversation,...)
 • Budget
 • Visa
 • Medical requirements / Health

Personal comments

 • Why are you going to this country and city?
 • Do you recommend this destination and experience as an exchange student?
 • Pictures

Blogs en verslagen

 

Voornaam Naam Contact (niet-UCLL emailadres / Facebookpagina) Blog

Emmely

Vanessa

Groffils 

Janssens

emmely_groffils@hotmail.com

vanessa.janssensdk@gmail.com